Regulamin

Jeśli chcesz zapoznać się z naszym regulaminem, polityką prywatności i innymi umowami, możesz przeczytać każdą z poniższych sekcji:*

Ostatnia aktualizacja: wtorek, Październik 19, 2021 - 12:08

Proces aplikacji

1. Aplikacja

Podpisany formularz wraz z opłatą rejestracyjną oraz (jeśli dotyczy) opłatą za kuriera proszę przesłać przedstawicielowi Kaplan. Kursanci powyżej 18 roku życia (19 roku życia w przypadku osób uczących się w naszym ośrodku w Vancouver) muszą podpisać formularz rejestracyjny, potwierdzając, że zapoznały się z niniejszymi warunkami i zobowiązują się do ich przestrzegania. Rodzice lub opiekunowie prawni osób poniżej 18 roku życia (19 roku życia w przypadku osób uczących się w naszym ośrodku w Vancouver) muszą także przeczytać i podpisać ten formularz. 

Zawarcie umowy:

Podpisując umowę rejestracyjną i odsyłając formularz rejestracyjny, kursant zawiera wiążącą umowę z Kaplan. Po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego formularza oraz opłaty rejestracyjnej i o ile dostępny jest kurs i miejsce zakwaterowania wybrane przez kursanta, Kaplan wystawia potwierdzenie rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji powoduje powstanie wiążącego stosunku umownego opartego na niniejszych warunkach między kursantem a firmą Kaplan, którego realizacja zależy od dopełnienia przez kursanta wszystkich przepisów imigracyjnych. 

Prywatność naszych klientów jest dla nas ważna. Uwaga: zawierając umowę z naszą firmą, akceptujesz warunki opisane w naszych zasadach ochrony prywatności, dostępnych na stronie: https://www.kaplaninternational.com/privacy-notice.

• USA:

Kursanci rezerwujący kurs w Kalifornii: Przyszłych kursantów zachęcamy do zapoznania się z naszym katalogiem przed podpisaniem umowy. Zachęcamy także do zapoznania się z informatorem na temat szkół, który kursanci powinni otrzymać przed podpisaniem umowy zgłoszeniowej. Link do tych dokumentów: www.kaplaninternational.com/privacy#toc-california-state-disclosures

2. Terminy płatności

Wszystkie opłaty za kurs należy uiścić w całości (o ile nie zaznaczono inaczej) nie później niż na 30 dni przed jego rozpoczęciem. Jeśli rezerwacja została złożona na krócej niż 30 dni przed rozpoczęciem kursu, opłaty należy wnieść niezwłocznie. Kursant nie może rozpocząć kursu, jeśli nie wniósł całej opłaty.

• USA:

W USA okres naboru w żadnym wypadku nie może przekroczyć 52 tygodni, a maksymalny czas pobytu na kursie nie może przekroczyć 36 miesięcy.

• Kanada:

W Vancouver, jeśli czas od zapisu przekracza 26 tygodni (6 miesięcy), 50% czesnego należy zapłacić nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem programu, a pozostałą kwotę nie później niż po ukończeniu 50% programu. Więcej informacji udziela przedstawiciel Kaplan. Jeśli pozostała kwota nie zostanie wpłacona w terminie, kurs natychmiast zostanie przerwany.

• Australia:

W przypadku kursów trwających dłużej niż 25 tygodni, faktura zostanie wystawiona na całą opłatę, ale istnieje możliwość zapłacenia z góry całego czesnego albo według schematu: 50% czesnego i 100% pozostałych opłat należy wpłacić nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, natomiast pozostałą kwotę czesnego na dwa tygodnie przed rozpoczęciem drugiego okresu nauczania w ramach danego kursu. Ten schemat płatności nie jest dostępny dla kursów trwających krócej niż 25 tygodni; w takim wypadku należy wpłacić całość czesnego nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem kursu.

3. Informacje wizowe

Wymagania wizowe ulegają zmianom, zatem obowiązkiem kursanta jest uzyskanie wszystkich wymaganych zezwoleń podróżnych lub wiz oraz posiadanie ważnego paszportu i pozwolenia na pobyt na cały okres nauki. Kursant może zostać poproszony o uiszczenie całej opłaty przed wydaniem dokumentów wizowych, o których mowa poniżej:

• Wlk. Brytania:

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, prześlemy list ofertowy w celu wydania krótkoterminowej wizy naukowej (6 lub 11 miesięcy lub krótkoterminowej wizy naukowej (dziecko, 6 miesięcy) albo Potwierdzenie Przyjęcia na Kurs CAS (tylko osoby składające wniosek GSV 4. stopnia). Przed wystąpieniem o wizę wnioskodawcy 4. stopnia muszą napisać Secure English Language Test (SELT) w celu ustalenia stopnia znajomości języka. Kursanci, których znajomość języka nie przekracza poziomu średniozaawansowanego (CEFR B1) muszą wystąpić o krótkoterminową wizę naukową. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration.

• Irlandia:

Do wniosku wizowego kursant dołącza przesłane przez nas zaproszenie.

• USA:

Nasze szkoły posiadają zezwolenie federalne na przyjmowanie kursantów niebędących imigrantami. Po otrzymaniu zgłoszenia firma Kaplan zażąda potwierdzenia posiadania środków na opłacenie w pełnej wysokości kosztów kursu w USA, wymaganego do wystawienia Formularza I-20 „Certyfikat kwalifikowalności”.

• Kanada:

Nasze szkoły mają status Designated Learning Institution (DLI) nadany przez urząd ds. obywatelstwa i imigracji (CIC). Do wniosku wizowego kursant dołącza przesłane przez nas zaproszenie, jeśli jest potrzebne.

• Australia:

Szkoła nie wydaje wniosków wizowych (potwierdzenie przyjęcia na kurs) do czasu wpłacenia wszystkich opłat oraz odesłania podpisanej umowy. W umowie zamieszczone są odniesienia do informacji dotyczących procedury przedwyjazdowej i rozpatrywania zażaleń, które można znaleźć także na naszej stronie internetowej: www.kaplaninternational.com/pl.

• Nowa Zelandia:

Zgodnie z przepisami rządowymi dokumenty pomagające w uzyskaniu wizy (potwierdzenie zapłaty) firma Kaplan wystawia dopiero po otrzymaniu pełnej płatności. Pełne informacje na temat wymagań dotyczących wiz i zezwoleń, pozwolenia na pracę połączoną z nauką i wymogów formalnych są dostępne na stronie internetowej nowozelandzkiego urzędu imigracyjnego: https://www.immigration.govt.nz.

4. Opłata za kuriera

W przypadku zapisania się na kurs w USA na krócej niż 30 dni przed rozpoczęciem kursu zostanie pobrana opłata kurierska w wysokości 75 USD na pokrycie kosztów wysyłki dokumentacji wizowej. W przypadku zapisania się na kurs wcześniej niż na 30 dni przed rozpoczęciem dokumenty zostaną wysłane normalną pocztą, chyba że kursant zażyczy sobie usługi kurierskiej i opłaci ją. W pozostałych krajach usługa kurierska jest dostępna na życzenie i kosztuje 35 GBP, 55 EUR, 80 CAD, 75 AUD, 85 NZD.

5. Ubezpieczenie podróżne i zdrowotne

W większości szkół Kaplan ubezpieczenie podróżne i zdrowotne na cały okres trwania kursu jest wymagane niezależnie od długości kursu/rodzaju wizy. Firma Kaplan we współpracy z wieloma partnerami przygotowała spersonalizowany program ubezpieczenia zdrowotnego i podróżnego. Szczegółowych informacji na temat oferty ubezpieczeniowej udziela przedstawiciel Kaplan. Kursant odpowiada za rzeczy osobiste wnoszone na teren szkoły i w miejscu zakwaterowania oraz wykupienie ubezpieczenia na te rzeczy. Po przyjeździe należy przedstawić w szkole dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Kursant nie może rozpocząć kursu bez przedstawienia ważnego potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego. Wszyscy kursanci spoza UE uczący się w Irlandii muszą zarejestrować się w GNIB w ciągu 30 dni od przyjazdu.

• Australia:

Rząd Australii wymaga od wszystkich posiadaczy wizy studenckiej wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia dla studentów zagranicznych uczących się w Australii, tzw. Overseas Student Health Cover (OSHC). Ubezpieczenie to należy opłacić przed wystąpieniem z wnioskiem o wizę studencką. Można wykupić je samodzielnie lub w firmie Kaplan, koszt wynosi 58 AUD miesięcznie. Ubezpieczenie OSHC musi obejmować cały okres ważności wizy studenckiej, a rozpoczynać się na co najmniej tydzień przed rozpoczęciem kursu. W przypadku wcześniejszego przyjazdu do Australii zostaną pobrane dodatkowe opłaty w celu pokrycia ochrony ubezpieczeniowej na cały okres ważności wizy.

• Nowa Zelandia:

Większość kursantów zagranicznych nie ma prawa do korzystania z państwowej służby zdrowia w Nowej Zelandii. W przypadku skorzystania z pomocy lekarskiej na terytorium Nowej Zelandii kursant zostanie obciążony kosztami leczenia. Informacji na temat uprawnień do korzystania z państwowej służby zdrowia udziela Ministerstwo Zdrowia; są też dostępne na jego stronie: https://www.health.govt.nz. Wszyscy obywatele Nowej Zelandii, rezydenci i odwiedzający kraj są ponadto objęci ubezpieczeniem wypadkowym zapewnianym przez Accident Compensation Corporation, jednak cudzoziemcy mogą być zobowiązani do pokrycia kosztów dodatkowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ACC: https://www.acc.co.nz. Uwaga: zalecane ubezpieczenie podróżne i zdrowotne należy zarezerwować na co najmniej 4 tygodnie.

6. Oświadczenie zdrowotne

W formularzu zgłoszeniowym kursanci muszą podać informacje dotyczące ewentualnych chorób fizycznych i psychicznych, alergii, niepełnosprawności i innych dolegliwości mogących utrudnić im ukończenie kursu, wpływać na stan zdrowia lub dobrostan pozostałych kursantów, gospodarzy lub personelu, wymagać nadzoru, leczenia czy pilnej pomocy podczas przebywania na kursie albo wymagać zorganizowania dostosowanego zakwaterowania. Firma Kaplan zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia lub skasowania udziału kursanta w programie, jeśli jego dalsze uczestnictwo będzie stanowić zagrożenie dla jego bezpieczeństwa i zdrowia lub bezpieczeństwa i zdrowia innych kursantów oraz personelu, a także jeśli zdaniem Kaplan stan fizyczny lub psychiczny kursanta uniemożliwia ukończenie przez niego kursu lub czyni je nieprawdopodobnym. W takich okolicznościach decyzję o zwrocie opłat podejmuje Kaplan.

• USA:

W niektórych szkołach, ze względu na przepisy obowiązujące w kampusie lub regulacje stanowe, wymagane jest przedstawienie przed przyjazdem oświadczenia o stanie zdrowia i szczepieniach. Kursanci zostaną powiadomieni, jeśli takie oświadczenie jest wymagane.

7. Czesne

Czesne obejmuje opłatę za zajęcia, spotkanie organizacyjne, korzystanie z sali komputerowej i Internetu w szkole, testy zgłoszeniowe i oceniające postępy w nauce oraz świadectwo ukończenia kursu. Firma Kaplan zastrzega sobie prawo do wstrzymania wystawienia świadectwa, jeśli kursant zalega z uiszczeniem czesnego tudzież, jeśli niespełnione są inne wymagania.

8. Dodatkowe usługi

O ile nie zaznaczono inaczej na oficjalnej fakturze, opłaty nie uwzględniają żadnych usług dodatkowych (transfery, podróż, pranie, koszt połączeń telefonicznych, wycieczki, koszty medyczne, żywienie specjalne, opłaty egzaminacyjne, zmiana zakwaterowania i opłat rejestracyjnych).

9. Pokój dwuosobowy

Firma Kaplan może wymagać od kursanta rezerwacji pokoju jednoosobowego zamiast dwuosobowego.

10. Osoby poniżej 18 roku życia

Firma Kaplan oferuje kursy dla dorosłych (z wyjątkiem programów skierowanych specjalnie do młodych osób). W związku z tym kursanci w wieku 16–17 lat muszą mieć świadomość, że będą uczyć się z osobami powyżej 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie być może będą musiały uiścić opłatę wychowawczą, dostarczyć odpowiednie dokumenty, mieszkać w miejscu zatwierdzonym przez Kaplan, zarezerwować oferowaną przez Kaplan usługę transferu z lotniska i na lotnisko (obowiązkowe w Australii i Nowej Zelandii) oraz wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą uczestniczyć w kursach Angielski Ogólny oraz Angielski Wakacyjny w Australii i Nowej Zelandii. Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia (19 roku życia w przypadku osób uczących się w Vancouver) muszą przed przyjazdem przedstawić podpisany formularz zgody na wyjazd nieletniego oraz – w Kanadzie – może zaistnieć konieczność przedstawienia notarialnie poświadczonej deklaracji opiekuna (Custodian Declaration).

• Wielka Brytania / Irlandia:

Władze Wielkiej Brytanii i Irlandii wymagają, aby wszystkie osoby poniżej 18 roku życia złożyły formularz zrzeczenia się roszczeń oraz zgody na leczenie w nagłych przypadkach, który zostanie przesłany w chwili składania rezerwacji. Wszyscy kursanci poniżej 18 roku życia muszą mieć wykupione ubezpieczenie podróżne i zdrowotne obowiązujące przez cały czas trwania kursu.

Warunki uczestnictwa

1. Regulacje prawne

Stosunki prawne miedzy kursantem a firmą Kaplan regulują przepisy kraju, w którym mieści się dana szkoła.

2. Przyjazdy i wyjazdy

Zakwaterowanie rezerwuje się zawsze od soboty lub niedzieli przed rozpoczęciem kursu do soboty rano po zakończeniu kursu, o ile nie zaznaczono inaczej. Część tygodnia liczy się jako zakwaterowanie tygodniowe. Kursanci przylatujący w godzinach 22:30 – 6:00 być może będą musieli zarezerwować sobie nocleg na pierwszą noc w hotelu ze względu na późny/wczesny przylot albo będą musieli uiścić opłatę za dodatkowy nocleg w miejscu zakwaterowania.

3. Spóźniony przyjazd, urlopy i absencje

Zwrot za zbyt późną rezerwację lub nieobecność na zajęciach nie jest przewidywany. Nie można nadrobić okresu nieobecności, wydłużając kurs. Terminy przerw semestralnych w roku i semestrze akademickim są ustalane z góry i kursanci nie mogą ich zmieniać. Niezatwierdzone urlopy brane w innych terminach będą liczone jako nieobecność. W przypadku innych kursów udzielenie urlopu po rozpoczęciu kursu zależy od szkoły i przepisów wizowych i może się wiązać z naliczeniem opłaty za zmianę lub zaliczeniem tego okresu jako nieobecność, zależnie od lokalizacji. W Wielkiej Brytanii kursanci mają prawo do tygodniowych wakacji co 10 tygodni nauki. W przypadku uzasadnionych nieobecności w USA lub Kanadzie (np. urlop albo przerwa semestralna) po rozpoczęciu kursu, niewykorzystane tygodnie edukacyjne zostaną dodane na koniec kursu.

4. Opuszczone posiłki i zajęcia

Nie ma możliwości otrzymania zwrotu opłaty za posiłki lub zajęcia, które kursant opuścił ze względu na egzaminy, wycieczki, staże, dzień zapoznawczy lub inne zobowiązania nieuwzględnione w zwykłym grafiku.

5. Święta publiczne i dni ustawowo wolne od pracy

W dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się, a większość szkół jest zamknięta. Wszystkie podane daty rozpoczęcia kursów przypadają w poniedziałek. Jeśli w poniedziałek wypada dzień ustawowo wolny od pracy, kursy rozpoczynają się we wtorek. Opłata za zajęcia wypadające w dni wolne od pracy nie będzie zwracana. Wykaz dni ustawowo wolnych od pracy można znaleźć tutaj.

6. Infrastruktura na kampusie

Kursanci uczęszczający do szkół Kaplan mieszczących się na terenie kampusu uniwersyteckiego lub college'u powinni wiedzieć, że infrastruktura w kampusie (np. sala gimnastyczna, stołówka) nie jest dostępna podczas dni wolnych. Więcej informacji można uzyskać w biurze rezerwacyjnym Kaplan.

7. Opłata za zmianę

W przypadku wszelkich zmian wymagane jest ich zgłoszenie z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem (nie dotyczy Australii i Nowej Zelandii). W przypadku Australii i Nowej Zelandii wymagane jest zgłoszenie z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku chęci zmiany lokalizacji szkoły, terminów kursu, zakwaterowania lub rodzaju programu po rozpoczęciu kursu pobierana jest opłata w wysokości 65 GBP, 90 EUR, 100 USD, 100 CAD, 75 AUD, 75 NZD należna w chwili złożenia podania o zmianę (z wyłączeniem przerwania lub anulowania kursu w USA i Kanadzie – zob. postanowienia zasad anulowania i przerwania kursu poniżej). W USA i Kanadzie opłaty za zmianę obowiązują tylko w przypadku zmiany zakwaterowania. Firma Kaplan nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia prośby o zmianę. W przypadku kursów trwających rok lub semestr akademicki nie można przenieść się do innej szkoły w trakcie semestru. W przypadku zmiany lokalizacji (lub zmiany programu) na taką, w której opłaty są niższe, nadwyżka należności nie zostanie zwrócona. W przypadku zmiany na droższą lokalizację lub program, należy dopłacić brakującą kwotę. Wszystkie zmiany musi zatwierdzić Kaplan oraz dyrektor szkoły. W przypadku przedłużenia nauki opłata za zmianę nie jest pobierana, ale w przypadku późnego przedłużenia zakwaterowania w domu prywatnym może zostać pobrana opłata za zmianę przydziału zakwaterowania. Obowiązkiem kursanta jest opłacenie należności za przedłużenie kursu lub zakwaterowania. Zmiana trybu nauki, skutkująca zmniejszeniem liczby lekcji będzie traktowana jako anulowanie obecnej rezerwacji i złożenie nowej. W związku z tym będzie objęta standardowymi warunkami dotyczącymi przerwania nauki (patrz „Zasady przerwania nauki”). Powyższe nie dotyczy USA i Kanady.

8. Czas trwania lekcji

Wszystkie lekcje języka angielskiego trwają 45 minut, o ile nie zaznaczono inaczej. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych lub popołudniowych. Firma Kaplan nie gwarantuje, że zajęcia będą się odbywać w preferowanych godzinach. Uwaga: kursy wieczorowe oferują tylko wybrane szkoły w Australii i Nowej Zelandii.

9. Kurs zamienny

Jeśli po teście wstępnym po przybyciu do szkoły okaże się, że znajomość języka przez kursanta nie jest odpowiednia do wybranego przez niego kursu, szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczenia go na kursie o odpowiednim poziomie, który może mieć inny program i inną liczbę godzin. Kursanci, którzy nie posiadają umiejętności umożliwiających im uczestnictwo w którymkolwiek kursie, muszą zrezygnować z nauki w Kaplan. Zastrzegamy sobie także prawo do anulowania kursów na krótko przed ich rozpoczęciem w przypadku małego zainteresowania.

10. Zmiany programu:

Firma Kaplan zastrzega sobie prawo do zmiany terminów kursów i programów nauczania, zmiany wykładowców, lokalizacji i programów w dowolnym okresie i według własnego uznania. Jednak w przypadku, gdy zmiana terminu kursu nastąpi przed jego rozpoczęciem, a nowy termin nie odpowiada kursantowi, nastąpi zwrot wszystkich opłat.

11. Ceny

Firma Kaplan zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wyniku wzrostu podatku, działań władz lub innych zdarzeń pozostających poza jej kontrolą albo okoliczności mogących wpłynąć na działanie firmy. Ceny obowiązują dla kursów rozpoczynających się w 2018 r.

12. Książki i materiały szkoleniowe

Wszystkie książki i materiały szkoleniowe będą dostępne dla kursantów podczas kursu. W przypadku niektórych kursów specjalistycznych konieczny może być zakup książek. W Kanadzie, Nowej Zelandii i Australii koszt pomocy naukowych pokrywają kursanci. W Vancouver mogą być dostępne inne metody zdobycia potrzebnych materiałów, np. zakup u niezależnego dostawcy (o ile będzie to możliwe). W takim wypadku, aby uzyskać zwolnienie od opłaty za materiały, kursanci muszą przedstawić dowód zakupu.

13. Kaucja mieszkaniowa

W przypadku kursantów, którzy wybrali zakwaterowanie w rezydencjach w Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanadzie, Nowej Zelandii i Australii pobierana będzie kaucja zwrotna w wysokości 250 GBP, 350 EUR, 500 USD, 600 CAD, 300-1000 NZD lub 250-900 AUD. Uwaga: wysokość kaucji zależy od lokalizacji szkoły. W chwili składania rezerwacji kursanci zostaną poinformowani o konieczności wniesienia dodatkowych opłat. Kaucja zostanie zwrócona przy wyjeździe, o ile nie będzie konieczne pokrycie kosztu zniszczeń, strat czy dodatkowego sprzątania. W niektórych wypadkach w przypadku anulowania rezerwacji kaucja nie jest zwracana. W niektórych lokalizacjach mogą obowiązywać opłaty dodatkowe (za media, sprzątanie i pościel).

14. Wydalenie/Zawieszenie

Kursant, który popełni przestępstwo, naruszy przepisy kodeksu postępowania lub szkolne, w mniemaniu firmy Kaplan, ma dużo nieobecności (tj. obecność na poziomie poniżej 80%, niezależnie od tego czy taka absencja nie narusza warunków przyznania wizy) lub bez powiadomienia będzie nieobecny przez ponad 14 dni (USA i Kanada) albo nie uiści kwoty należnej w celu rozpoczęcia kursu może zostać wydalony lub zawieszony w prawach kursanta. W takim wypadku opłaty nie są zwracane (z wyjątkiem kursantów uczących się w USA i Kanadzie, patrz niżej) oraz powiadamiany jest urząd imigracyjny. W USA i Kanadzie kursant zostaje powiadomiony o wydaleniu na piśmie i ma maksymalnie 7 dni roboczych na dostarczenie dokumentów pozwalających na odwołanie się od tej decyzji. Wszystkie zwroty, jeśli są należne, będą liczone od ostatniego dnia uczestnictwa w zajęciach zgodnie z opisanymi niżej zasadami zwrotów w przypadku przerwania nauki.

Tylko Vancouver: Jeśli kursant zostanie wydalony zanim odbędzie się 10% zajęć edukacyjnych, otrzyma zwrot 70% pozostałego czesnego. Jeśli kursant zostanie wydalony po odbyciu więcej niż 10% a mniej niż 30% zajęć edukacyjnych, otrzyma zwrot 50% pozostałego czesnego. Jeśli kursant zostanie wydalony po odbyciu więcej niż 30% zajęć edukacyjnych, nie otrzyma zwrotu.

Kodeks postępowania dla kursantów:

Kursant zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu postępowania i innych zasad obowiązujących w szkołach Kaplan. Firma Kaplan zobowiązuje się do współuczestniczenia w sukcesie kursantów, dlatego stara się zapewnić optymalne otoczenie sprzyjające nauce i oczekuje, że kursanci będą zachowywać się w sposób nieuciążliwy dla innych osób. Nieodpowiednie zachowanie obejmuje między innymi następujące przypadki: (1) przeszkadzanie w miejscu nauki (np. przeklinanie, napastowanie, korzystanie z telefonów komórkowych w klasach itp.); (2) celowe niszczenie, niewłaściwe użytkowanie lub kradzież własności firmy Kaplan lub współkursantów; (3) stosowanie przemocy wobec innych osób lub mienia kursantów lub personelu Kaplan albo grożenie użyciem przemocy; (4) niewłaściwe korzystanie z maila i dostępu do Internetu oraz (5) nieprzestrzeganie miejscowych przepisów dotyczących praw autorskich lub przepisów karnych zabraniających niewłaściwego użytku, kopiowania lub modyfikacji materiałów objętych prawem autorskim.

15. Odpowiedzialność prawna

Odpowiedzialność firmy Kaplan, spółek wchodzących w skład grupy, ich dyrektorów, kierowników, pracowników, współpracowników, przedstawicieli i partnerów w zakresie strat wynikających z zaniedbania (z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa nie dopuszczają do zrzeczenia się odpowiedzialności), złamania postanowień umownych i innych przyczyn jest w każdych okolicznościach ograniczona do wysokości pełnej kwoty wpłaconej przez daną spółkę z grupy albo kursanta za określony program. Takie spółki i osoby w żadnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności za straty pośrednie i wynikowe.

16. Siła wyższa

Firma Kaplan nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji dowolnej usługi określonej w umowie ze względu na pożar, klęskę żywiołową, działania rządu, niedotrzymanie warunków umowy przez dostawców albo podwykonawców, spory grupowe czy z innych przyczyn pozostających poza jej kontrolą.

17. Kodeks postępowania

Szkoły Kaplan w Australii i Nowej Zelandii zobowiązują się do przestrzegania kodeksu postępowania w zakresie opieki wychowawczej nad uczniami zagranicznymi opublikowanego przez ministra edukacji Nowej Zelandii oraz krajowego australijskiego kodeksu postępowania 2007 i ustawy o usługach edukacyjnych dla uczniów zagranicznych 2000 (ustawa ESOS 2000). Informacje na temat tych kodeksów można uzyskać na życzenie w firmie Kaplan oraz na stronach: https://www.nzqa.govt.nz.

18. Robienie zdjęć, filmowanie i rejestracja dźwięku

Firma Kaplan lub jej przedstawiciele mogą robić zdjęcia kursantów lub filmować ich dla celów promocyjnych, do wykorzystania w formie drukowanej i internetowej. Osoby, które nie chcą znaleźć się w takich materiałach, powinny o tym poinformować w momencie składania rezerwacji, a przy robieniu zdjęć lub filmowaniu przypomnieć, że nie chcą brać w tym udziału. Akceptując niniejsze warunki, kursant (i jego rodzic/opiekun w przypadku nieletnich (lub w Vancouver: osób poniżej 19 roku życia) udziela zgody na wykorzystanie tych zdjęć lub materiałów filmowych bez powiadomienia i konieczności wyrażenia dalszej zgody.

19. Australia

Podmioty prawne i kody CRICOS – Australia: Kaplan International (Brisbane) Pty Limited, ABN 81 097 629 073, CRICOS 02369F; Kaplan International (Cairns) Pty Limited, ABN 83 010 846 821, CRICOS 00080F; Kaplan International (Melbourne & Adelaide) Pty Limited, ABN 90 129 017 385, CRICOS 03008A; Kaplan International (Perth) Pty Limited, ABN 76 079 200 212, CRICOS 01784K; Kaplan International English (Australia) Pty Limited, ABN 31 003 631 043, CRICOS 01165D; Kaplan International (Manly) Pty Limited, ABN 93 098 348 844, CRICOS 02362B.

Zgoda na warunki Kaplan nie znosi prawa kursanta do podejmowania dalszych działań zgodnie z australijskimi przepisami chroniącymi konsumentów ani prawa do dochodzenia odszkodowania zgodnie z prawem australijskim. Wszystkie dodatkowe informacje i dokumenty można znaleźć na stronie internetowej Kaplan: www.kaplaninternational.com/pl

20. Wiza studencka

Posiadacze wizy studenckiej muszą na bieżąco przekazywać firmie Kaplan informacje o swoim adresie zamieszkania i numerze telefonu, wykazywać zadowalające postępy w nauce oraz uczęszczać na minimum 80% (w Australii/USA/Kanadzie/Nowej Zelandii) lub 85% (w Irlandii) zajęć w ramach kursu. W Wielkiej Brytanii kursant, który opuści dziesięć dni nauki, dopuszcza się naruszenia przepisów wizowych i jest zgłaszany do brytyjskiego urzędu ds. wiz i imigracji. Kursanci, którzy nie pojawią się w dniu rozpoczęcia kursu lub będą uczestniczyć w mniej niż na minimum 80% (w Australii/USA/Kanadzie/Nowej Zelandii) lub 85% (w Irlandii) zajęć albo opuszczą 10 dni zajęć (Wielka Brytania) będą zgłaszani do Departamentu ds. Imigracji i Ochrony Granic (DIBP) w Australii, brytyjskiego urzędu ds. wiz i imigracji w Wielkiej Brytanii, Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) w USA, Citizenship and Immigration Canada (CIC) w Kanadzie, nowozelandzkich służb imigranckich lub irlandzkiego biura ds. naturalizacji i imigracji w Irlandii. Bez względu na status imigracyjny informacje zebrane przez Kaplan, identyfikujące tożsamość kursanta oraz informacje na temat jego postępów w nauce mogą być przekazywane pracownikom rządu stanowego i federalnego Australii, rządu Wielkiej Brytanii, agencji stanowych i akredytowanych (USA), Citizenship and Immigration Canada, agencjom prowincji i akredytowanym (Kanada), wyznaczonym władzom, Tuition Protection Service (Australia), irlandzkiego biura ds. naturalizacji i imigracji (Irlandia), rodzicom kursanta, pracownikom firmy Kaplan oraz przedstawicielom niezależnych podmiotów (np. agentom i/lub sponsorom państwowym) oraz pracownikom władzy wykonawczej. Informacje te mogą obejmować dane osobowe i kontaktowe, informacje na temat rejestracji i zmian rejestracji na kursie oraz okoliczności towarzyszące domniemanemu naruszeniu przez kursanta warunków udzielenia wizy. Osoby nieletnie w wieku szkolnym towarzyszące kursantom zagranicznym w Australii są zobowiązane do wniesienia pełnej opłaty, jeśli są zapisane do szkoły publicznej lub prywatnej.

21. Język nauczania

Nauczanie prowadzone jest wyłącznie w języku angielskim.

22. Gwarancja postępów w nauce

Gwarancja postępów w nauce jest dawana kursantom wyłącznie na intensywnych kursach języka angielskiego trwających 10 lub więcej tygodni i obejmuje: Intensywny Semestr Akademicki, Intensywny Rok Akademicki i Intensywny Angielski (minimum 10 tygodni). Gwarancja nie jest udzielana kursantom na intensywnym kursie angielskiego biznesowego i na kursach przygotowujących do egzaminów językowych oraz nie obejmuje kursantów, których poziom językowy zaraz po przyjeździe na kurs zostanie oceniony jako zaawansowany (Advanced). Gwarancja obejmuje wyłącznie szkoły na terenie USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Irlandii; szkoły w Australii i Nowej Zelandii nie są objęte ofertą. Kursanci, którzy do momentu zakończenia kursu, na który się zapisali, nie osiągną poziomu przewidzianego podczas wstępnej oceny dokonanej zaraz po przyjeździe, mogą uczyć się bezpłatnie przez dodatkowe 4 tygodnie. Aby skorzystać z gwarancji postępów w nauce, kursanci muszą być obecni na 95% kursu, odrabiać wszystkie prace domowe, dobrze się zachowywać (w tym, na przykład, nie korzystać z telefonów komórkowych podczas zajęć) oraz w żaden sposób nie wpływać negatywnie na proces nauki. Ponadto kursanci są odpowiedzialni za zmiany dotyczące zakwaterowania i lotu powrotnego w związku z przedłużeniem kursu. Przedłużenie kursu zależy również od posiadania przez kursanta ważnej wizy. Dodatkowe 4 tygodnie nauki mogą być wykorzystane przez kursanta jedynie zaraz po ukończeniu wykupionego kursu i nie ulegają przesunięciu w czasie. Kursanci, którzy nie czynią postępów w nauce i chcą skorzystać z przedłużenia kursu, muszą skontaktować się z dyrektorem ds. nauczania (Director of Studies) lub menadżerem placówki (Academic manager) przynajmniej na tydzień przed wyjazdem.

Zasady wypłacania zwrotów

Zwroty będą wypłacane wyłącznie:

(a) oryginalnemu płatnikowi oraz

(b) na rachunek, z którego wpłynęła płatność.

Opłaty niepodlegające zwrotom:

Bez względu na zarezerwowany rodzaj kursu, zwrotowi nie podlegają:

Opłata aplikacyjna, opłata za kuriera, ubezpieczenie medyczne, opłaty kampusowe, opłata za rezerwację zakwaterowania, opłata za zmianę programu i opłata za materiały. Opłaty za transport z lotniska w Australii i Nowej Zelandii podlegają zwrotowi, jeśli zamówienie usługi zostanie anulowane i przekazane na co najmniej 2 dni robocze przed jej realizacją.

Warunki:

Zwroty będą wypłacane w ciągu 45 dni od pisemnego powiadomienia. W przypadku anulowania lub zakończenia kursu przez Kaplan, wszystkie niewykorzystane opłaty zostaną zwrócone.

• Uwaga:

Pisemne powiadomienie nie jest wymagane w USA; w takich wypadkach zwrot zostanie wypłacony w ciągu 45 dni od ustalenia podstaw do wypłaty

W Kanadzie zwrot będzie wypłacany w ciągu 30 dni od pisemnego powiadomienia

W Australii zwrot będzie wypłacany w ciągu 14 dni roboczych od pisemnego powiadomienia*

*W Australii zgodnie z ustawą ESOS 2000 Kaplan wypłaci zwrot w pełnej wysokości w ciągu 14 dni, jeśli oferowany kurs nie rozpocznie się w uzgodnionym terminie lub w dowolnej chwili po rozpoczęciu, a przed zakończeniem zostanie przerwany lub też nie zostanie zrealizowany w pełnym zakresie ze względu na ograniczenia nałożone na szkołę. Niniejsza umowa oraz możliwości reklamacji i apelacji nie znoszą prawa kursanta do podejmowania działań określonych w australijskich przepisach dotyczących ochrony klientów.

Zmiana terminów

Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie po otrzymaniu ważnego pisemnego żądania klienta. Termin rozpoczęcia kursu można zmienić na późniejszy maksymalnie dwa razy w ciągu roku od oryginalnego terminu rezerwacji. Rezerwację można jednorazowo przesunąć o maksymalnie 6 miesięcy. W przypadku zmiany rezerwacji obowiązują aktualnie stosowane stawki. Jednocześnie można wykorzystać tylko jedną promocję na czesne. Wcześniej obowiązujące promocje nie stosują się do zmiany rezerwacji. Można wykorzystać tylko promocję obowiązującą w dniu zmiany.

Anulowanie

„Anulowanie” oznacza anulowanie kursu przed datą rozpoczęcia pierwszego kursu, na który zapisany jest kursant i na którym obecność jest obowiązkowa. Z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej dla Kanady (tylko Vancouver), USA, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, we wszystkich pozostałych przypadkach, gdy anulowanie nastąpiło na piśmie na co najmniej 7 dni przed datą przylotu wskazaną w formularzu potwierdzenia rezerwacji lub w dniu otrzymania pisemnego powiadomienia o odmowie wydania wizy i otrzymania odpowiedniej dokumentacji towarzyszącej, zwracane jest 100% czesnego i opłaty za zakwaterowanie. We wszystkich przypadkach zwrotowi nie podlegają opłata za kuriera, za rezerwację zakwaterowania i rejestracyjna (ta jest zwracana tylko w Nowej Zelandii) oraz wszystkie pozostałe opłaty serwisowe. W przypadku anulowania rezerwacji lub zmiany terminu rozpoczęcia na mniej niż 7 dni przed datą przyjazdu podaną w formularzu potwierdzenia zamówienia oraz w przypadku niestawienia się w dniu przyjazdu, nastąpi zwrot czesnego i opłaty za zakwaterowanie w wysokości pomniejszonej o koszt tygodniowego zakwaterowania (dwutygodniowego w przypadku zakwaterowania w hostelach i mieszkaniach w Australii) oraz o czesne w wysokości 150 EUR, 100 GBP, 200 USD, 200 CAD, 260 AUD. We wszystkich przypadkach zwrotowi nie podlegają, opłata za kuriera, opłata rejestracyjna, opłata za rezerwację zakwaterowania, ubezpieczenie zdrowotne i inne opłaty serwisowe. We wszystkich przypadkach wydania wizy lub dokumentacji wizowej powiadamiane są odpowiednie służby imigracyjne.

Kanada (tylko Vancouver): Zasady anulowania i zmiany rezerwacji: Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie po otrzymaniu ważnego pisemnego żądania klienta. Termin rozpoczęcia kursu można zmienić na późniejszy maksymalnie dwa razy w ciągu roku od oryginalnego terminu rezerwacji. Rezerwację można jednorazowo przesunąć o maksymalnie 6 miesięcy. W przypadku zmiany rezerwacji obowiązują aktualnie stosowane stawki. Jednocześnie można wykorzystać tylko jedną promocję na czesne. Wcześniej obowiązujące promocje nie stosują się do zmiany rezerwacji. Można wykorzystać tylko promocję obowiązującą w dniu zmiany. „Anulowanie” oznacza anulowanie kursu przed datą rozpoczęcia pierwszego kursu, na który zapisany jest kursant i na którym obecność jest obowiązkowa.

Jeśli pisemne powiadomienie o anulowaniu zostanie dostarczone w ciągu 7 dni po rejestracji (tj. po dacie wydania przez Kaplan International listu potwierdzającego lub formularza potwierdzenia rejestracji) oraz przed datą przylotu wskazaną w formularzu potwierdzenia rezerwacji lub w dniu otrzymania pisemnego powiadomienia o odmowie wydania wizy i otrzymania odpowiedniej dokumentacji towarzyszącej, zwracane jest 100% czesnego i opłaty za zakwaterowanie. We wszystkich przypadkach zwrotowi nie podlegają opłata za kuriera, za rezerwację zakwaterowania (jeśli wykorzystana) i rejestracyjna oraz wszystkie pozostałe opłaty serwisowe (do wysokości 250 CAD). Z zastrzeżeniem przepisów powyższego ustępu we wszystkich przypadkach, gdy anulowanie nastąpiło na piśmie na co najmniej 7 dni przed datą przylotu wskazaną w formularzu potwierdzenia rezerwacji lub w dniu otrzymania pisemnego powiadomienia o odmowie wydania wizy i otrzymania odpowiedniej dokumentacji towarzyszącej, zwracane jest 100% czesnego i opłaty za zakwaterowanie. We wszystkich przypadkach zwrotowi nie podlegają opłata za kuriera, za rezerwację zakwaterowania i rejestracyjna oraz wszystkie pozostałe opłaty serwisowe (do wysokości 1000 CAD). W przypadku anulowania rezerwacji lub zmiany terminu rozpoczęcia na mniej niż 7 dni przed datą przyjazdu podaną w formularzu potwierdzenia zamówienia oraz w przypadku niestawienia się w dniu przyjazdu, nastąpi zwrot czesnego i opłaty za zakwaterowanie w wysokości pomniejszonej o koszt tygodniowego zakwaterowania oraz o czesne w wysokości 200 CAD. We wszystkich przypadkach zwrotowi nie podlegają opłata za kuriera, opłata rejestracyjna, opłata za rezerwację zakwaterowania, ubezpieczenie zdrowotne i inne opłaty serwisowe (do wysokości 1300 CAD). We wszystkich przypadkach wydania wizy lub dokumentacji wizowej powiadamiane są odpowiednie służby imigracyjne. W przypadku zmiany terminu obowiązują aktualnie stosowane stawki.

• USA:

„Anulowanie” dotyczy okresu przed datą rozpoczęcia pierwszego kursu, na który zapisany jest kursant. Anulowanie należy (ale nie jest to konieczne) wykonać na piśmie i w takim wypadku, pod warunkiem, że kursant nie uczestniczył w żadnych zajęciach, zwracane jest 100% czesnego i opłaty za zakwaterowanie, pomniejszone o rzeczywiste poniesione koszty zakwaterowania; w każdym wypadku, opłata za kuriera, rejestracyjna i inne serwisowe (np. za korzystanie z kampusu, ubezpieczenie medyczne, dodatkowe pozycje programu itp.) nie są zwracane do maksymalnej wysokości 500 USD. Anulowanie przed rozpoczęciem kursu, ale po przylocie do USA na formularzu I-20 Kaplan spowoduje przepadek czesnego i powiązanych kosztów zakwaterowania w wysokości należnej za 4 tygodnie w przypadku kursów trwających 1–11 tygodni i za 6 tygodni w przypadku kursów trwających 12 tygodni i więcej (nie dotyczy Kalifornii). Anulowanie przed rozpoczęciem kursu, ale potwierdzeniu przez USCIS zmiany statutu na formularzu I-20 Kaplan spowoduje przepadek czesnego i powiązanych kosztów zakwaterowania w wysokości należnej za 4 tygodnie w przypadku kursów trwających 1–11 tygodni i za 6 tygodni w przypadku kursów trwających 12 tygodni i więcej (nie dotyczy Kalifornii).

Tylko Kalifornia:

Instytucja zwróci 100 procent wpłaconej opłaty instytucjonalnej, pomniejszonej o uzasadnioną kaucję lub opłatę aplikacyjną w wysokości nieprzekraczającej dwieście pięćdziesiąt dolarów (250 USD) oraz wszystkie faktyczne poniesione koszty, jeśli powiadomienie o anulowaniu zostanie osobiście zgłoszone na pierwszych zajęciach albo siódmego dnia zajęć po zapisaniu, zależnie który termin nastąpi później.

• Nowa Zelandia:

Czesne (zgodnie z NZQA i zasadami wypłacania zwrotów Kaplan):

– Kursy trwające 13 tygodni lub dłużej: anulowanie kursu lub jego przerwanie w ciągu pierwszych 10 dni roboczych trwania kursu lub wcześniej powoduje zwrot całej opłaty, po odliczeniu kosztów poniesionych przez Kaplan w wysokości nieprzekraczającej 25% całej wniesionej opłaty. Firma Kaplan przedstawi kursantowi wykaz pozycji składających się na koszt w celu ustalenia maksymalnego odsetka wpłaty do odliczenia. W przypadku sporów dotyczących odliczanych kosztów można zgłosić sprawę do New Zealand Quality Authority (NZQA).

Kursy trwające od 2 do 12 tygodni

– Kursy trwające 5 tygodni lub dłużej, ale krócej niż 3 miesiące: Jeśli kursant wycofa się w ciągu pierwszych 5 dni kursu, w których obecność jest obowiązkowa (np. dzień organizacyjny) Kaplan może zatrzymać maksymalnie 25% całej kwoty wpłaconej przez kursanta w związku z kursem oraz wypłacić resztę kursantowi.

– Kursy trwające maksymalnie 4 tygodnie i 6 dni: Jeśli kursant wycofa się w ciągu pierwszych 2 dni kursu, w których obecność jest obowiązkowa (np. dzień organizacyjny) Kaplan może zatrzymać maksymalnie 50% całej kwoty wpłaconej przez kursanta w związku z kursem oraz wypłacić resztę kursantowi.

Powyższe kryteria dotyczą także kursantów, którzy wycofają się przed rozpoczęciem kursu.

• Wielka Brytania i Irlandia:

„Umowa zawierana na odległość” oznacza umowę zawieraną na odległość lub poza siedzibą firmy w rozumieniu przepisów w sprawie umów konsumenckich (informacje, anulowanie i opłaty dodatkowe) z 2013 r. (w brzmieniu okresowo poprawianym). W przypadku umów zawieranych na odległość kursanci będący obywatelami kraju UE i uczący się w Wielkiej Brytanii lub Irlandii mają prawo do anulowania wiążącej prawnie umowy zawartej zgodnie z pkt. 1 niniejszych warunków pod warunkiem przesłania pisemnego anulowania w ciągu czternastu dni kalendarzowych, licząc od dnia wydania potwierdzenia rezerwacji przez Kaplan. Jeśli kursant skorzysta z prawa do anulowania umowy w tym czternastodniowym okresie, otrzyma pełny zwrot wszystkich wpłaconych należności pomniejszony o opłaty za usługi zrealizowane już przez firmę Kaplan. Jeśli kursant rozpoczął jednak w tym czternastodniowym okresie naukę w firmie Kaplan, wówczas musi uiścić należność za odbytą naukę. Aby skorzystać z praw przysługujących na mocy unijnych przepisów zawierania umów na odległość, kursant musi przesłać firmie Kaplan jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres 2nd floor, Warwick Building, Kensington Village, Avonmore Road, London W14 8HQ, UK (np. listownie, faksem lub mailem). Kursant może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy, który można znaleźć na stronie https://www.kaplaninternational.com/pl/regulamin, nie jest to jednak obowiązkowe. Można także wypełnić i wysłać formularz ze strony https://www.kaplaninternational.com/pl albo jednoznaczne oświadczenie w dowolnej innej formie. Jeśli kursant skorzysta z tej formy powiadomienia, firma Kaplan powiadomi go niezwłocznie o otrzymaniu oświadczenia np. drogą mailową.

• Wielka Brytania:

Posiadacze wizy: po nadaniu numeru CAS, potwierdzającego status osoby uczącej się, niedopuszczalne są żadne zwroty ani odstąpienie od umowy inne niż możliwe w przypadku odmowy wydania wizy i z zachowaniem następujących warunków: wpłacone kwoty zostaną zwrócone pomniejszone o opłatę administracyjną w wysokości 150 GBP (z VAT) (oraz opłaty za kuriera i transfer) po przedstawieniu następujących dokumentów: (1) potwierdzoną przez agenta kopię pisma z odmową wydania wizy (GV51), (2) potwierdzoną przez agenta kopię paszportu kursanta z fotografią i podpisem; (3) jeśli płatnikiem nie jest kursant, oryginał upoważnienia wystawionego przez kursanta do wypłaty zwrotu płatnikowi i (4) jeśli kursant znajduje się już na terytorium Wielkiej Brytanii, zadowalający dowód potwierdzający, że kursant opuścił terytorium Wielkiej Brytanii. Zwroty na mocy postanowień tego punktu są możliwe po przesłaniu prośby na piśmie wraz z koniecznymi dokumentami towarzyszącymi w ciągu czterech tygodni od rozpoczęcia kursu (opublikowanej daty rozpoczęcia). W przypadku gdy UKVI odrzuci wniosek wizowy z powodu przedstawienia fałszywych dokumentów lub innych nieprawidłowości, wpłacone kwoty nie ulegają zwrotowi. Jeśli kursant posiada krótkoterminową wizę naukową (6–11 miesięcy) lub krótkoterminową wizę naukową (dziecko, 6 miesięcy), obowiązują przepisy standardowych zasad anulowania rezerwacji Kaplan.

Zasady przerwania nauki

„Przerwanie” oznacza przerwanie lub opuszczenie całego lub części zarezerwowanych kursów, łącznie z kursami dodatkowymi, po rozpoczęciu pierwszego kursu. (W USA i Kanadzie dotyczy to tylko bieżącego okresu rejestracyjnego). Przy ustalaniu liczby ukończonych tygodni nauki, zaczęty tydzień jest liczony jako cały, o ile kursant był obecny przynajmniej jednego dnia tego tygodnia. Zaczęte tygodnie pakietów edukacyjnych i zakwaterowania do celów odliczenia liczone są jako całe, po pełnej tygodniowej stawce podanej w folderze (nie dotyczy kursantów uczących się w Vancouver).

W każdym wypadku dodatkowe opłaty serwisowe (np. transfery z lotniska, opłata za kuriera, opłata rejestracyjna, ubezpieczenie zdrowotne, opłata za rezerwację zakwaterowania, opłata za dodatkowe opcje w programie, itp.) nie są zwracane. Powiadomienie o przerwaniu kursu należy przesłać do dyrektora szkoły (w USA nie musi być pisemne). Kursanci, którzy przerwą program mogą nie otrzymać certyfikatu Kaplan oraz nie uzyskać zgody na dalsze mieszkanie w lokalu zorganizowanym przez Kaplan.

Czesne 

Wielka Brytania, Irlandia, Australia: Czesne nie podlega zwrotowi. Kwoty wniesionej z tytułu czesnego nie można przekazać na konto nauki innego kursanta.

Kanada: Kursanci, którzy chcą zrezygnować z nauki, muszą poinformować o tym dyrektora szkoły z 4-tyodniowym pisemnym wyprzedzeniem (uwaga: nie jest to wymagane dla osób uczących się w Vancouver – w tym wypadku wystarczy powiadomienie o anulowaniu lub przerwaniu nauki (np. z powodu rezygnacji lub wydalenia), które obowiązuje od dnia dostarczenia). Zwrot zostanie obliczony według poniższego schematu, zależnie od tego, jaki odsetek kursu (liczba tygodni w przypadku osób uczących się w Toronto lub liczba godzin edukacyjnych w przypadku osób uczących się w Vancouver) kursant ukończył (łącznie z okresem wypowiedzenia):

– W przypadku ukończenia maksymalnie 10% programu: 50% (70% dla kursantów uczęszczających do szkoły w Vancouver) zwrotu niewykorzystanego czesnego

– W przypadku ukończenia 11–30% programu: 30% (50% dla kursantów uczęszczających do szkoły w Vancouver) zwrotu niewykorzystanego czesnego

– W przypadku ukończenia ponad 30% programu: 0% zwrotu niewykorzystanego czesnego

We wszystkich przypadkach przerwania kursu przez kursanta powiadamiane są odpowiednie służby imigracyjne.

USA:

Z wyjątkiem wspomnianym poniżej, dotyczącym kursantów uczęszczających do szkół w Kalifornii, obowiązuje 4-tygodniowy okres wypowiedzenia wszystkich kursów języka angielskiego (Angielski Wakacyjny, Ogólny, Intensywny, Rok/Semestr Akademicki Ogólny/Intensywny oraz Angielski Biznesowy/Intensywny Angielski Biznesowy). Kwota zwrotu jest obliczana według poniższego schematu w przypadku przerwania nauki (tj. data ostatniego dnia programu, w którym obecność jest obowiązkowa):

– w dowolnym momencie pierwszych czterech tygodni: Odliczone zostanie czesne za 4 tygodnie nauki, a zwrócone zostanie 100% pozostałej niewykorzystanej kwoty (nie dotyczy kolejnych okresów rejestracyjnych, jeśli kursant uczył się co najmniej 4 tygodnie)

– po 4. tygodniu do połowy bieżącego okresu nauki: Zwrócone zostanie 100% pozostałego niewykorzystanego czesnego (wysokość tygodniowego czesnego zostanie obliczona na podstawie wykorzystanych tygodni)

– po ukończeniu ponad 50% bieżącego okresu nauki: brak zwrotu

W przypadku kursów przygotowujących do egzaminów, m.in. GRE®, GMAT®, Cambridge i TAE kwota zwrotu jest obliczana według poniższego schematu

w przypadku przerwania nauki (tj. data ostatniego dnia programu, w którym obecność jest obowiązkowa):

– po jednej sesji szkoleniowej*, ale przed 2 sesjami szkoleniowymi*, zwrot 75% wpłaconego czesnego (pomniejszonego o koszt wysyłki)

– po 2 sesjach szkoleniowych*, ale przed 3 sesjami szkoleniowymi*, zwrot 50% wpłaconego czesnego (pomniejszonego o koszt wysyłki)

– po ukończeniu 3 sesji szkoleniowych*, brak zwrotu

*Ze względu na szeroki wybór oferowanych przez Kaplan zasobów szkoleniowych, za sesję szkoleniową uważa się następujące zajęcia:

(1) jedne zajęcia (sesja edukacyjna lub egzamin); (2) jedna wizyta w szkolnej bibliotece naukowej; (3) korzystanie z zasobów internetowych (warsztaty, quizy, testy on-line, itp); (4) jedna sesja konsultacyjna; (5) korzystanie z materiałów do samodzielnej nauki.

Regulamin zwrotów dla Kalifornii (niezależnie od kursu): Ponieważ instytucja nie uczestniczy w federalnych programach pomocy finansowej dla kursantów, Kaplan International będzie postępować w następujący sposób: (a) Instytucja zwróci 100 procent wpłaconej opłaty instytucjonalnej, pomniejszonej o uzasadnioną kaucję lub opłatę aplikacyjną w wysokości nieprzekraczającej dwieście pięćdziesiąt dolarów (250 USD), jeśli powiadomienie o anulowaniu zostanie osobiście na pierwszych zajęciach albo siódmego dnia zajęć po zapisaniu, zależnie który termin nastąpi później. (b) Instytucja wypłaci zwrot w ciągu 45 dni od otrzymania anulowania lub wycofania się z umowy. (c) Instytucja zwróci proporcjonalną kwotę środków uzyskanych z niefederalnych programów pomocy finansowej dla kursantów na pokrycie opłat instytucjonalnych kursantom, którzy ukończyli 60 procent lub mniej kursu.

Nowa Zelandia: Wobec przerwania kursu obowiązują te same warunki co w przypadku anulowania. Patrz powyżej – zasady anulowania.

We wszystkich przypadkach przerwania kursu przez kursanta powiadamiane są odpowiednie służby imigracyjne.

Zakwaterowanie

• Wielka Brytania, Irlandia, USA, Kanada, Australia i Nowa Zelandia:

Kursant musi powiadomić dyrektora szkoły na piśmie z 4-tygodniowym wyprzedzeniem (2-tygodniowym w Australii i Nowej Zelandii oraz 8-tygodniowym w przypadku przerwanych pakietów zakwaterowania). Zwracana jest niewykorzystana opłata za zakwaterowanie pomniejszona o należność za zakwaterowanie w okresie wypowiedzenia oraz o opłatę za zmianę. Wysokość zwrotu oblicza się na podstawie łącznej liczby zarezerwowanych tygodni, łącznie z tygodniami dodatkowymi. Zaczęte tygodnie pakietów zakwaterowania do celów odliczenia liczone są jako całe, po pełnej tygodniowej stawce podanej w folderze. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania po upływie przeszło 50% okresu, na który wykonana była rezerwacja (60% w przypadku kursantów uczących się w Kalifornii), zwrot w krajach innych niż Kanada, Nowa Zelandia i Australia nie jest przewidziany. W niektórych opcjach zakwaterowania mogą obowiązywać dodatkowe warunki anulowania rezerwacji.

Ogólne

Niniejsze warunki mogą ulegać zmianie zależnie od zmian zasad narzuconych przez organ akredytacyjny lub władze lokalne albo krajowe regionu, w którym zlokalizowana jest szkoła. O takich zmianach kursant zostanie powiadomiony w chwili składania rezerwacji. Wszelkie spory, roszczenia i inne sprawy będą rozstrzygane zgodnie z przepisami kraju, w którym organizowany jest kurs. W niniejszych warunkach określenie „Kaplan” dotyczy wszystkich szkół dla grup Kaplan International.

Jeśli kursant rozpocznie naukę u jednego z naszych partnerów Pathway, obowiązują inne warunki. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie nauki w szkołach Kaplan.

Reklamacje i zażalenia

Staramy się zawsze świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Jeżeli jednak nie jesteś całkowicie zadowolony/a z poziomu naszych usług, jesteśmy do Twojej dyspozycji – możesz się z nami skontaktować w dowolnym czasie. Obiecujemy, że odpowiemy na Twoje pytania w ciągu 24 godzin. Przy składaniu reklamacji i zażaleń uprzejmie prosimy o podejmowanie kroków w kolejności opisanej poniżej w celu rozwiązania problemu.

Krok pierwszy

Zajęcia i nauka: W razie problemów z nauką lub skarg związanych z prowadzeniem zajęć, prosimy w pierwszej kolejności porozmawiać z nauczycielem. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, możesz zwrócić się do opiekuna kursu lub dyrektora ds. nauczania (Director of Studies).

Zakwaterowanie: Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub skargi dotyczące zakwaterowania, porozmawiaj z menadżerem ds. zakwaterowania (Accommodation & Welfare Manager).

Administracja: Jeśli masz uwagi lub skargi związane z procesem zapisu na kurs, dotyczące np. płatności, terminów lub innych kwestii formalnych, prosimy skontaktuj się z menadżerem ds. obsługi uczniów (Student Services Manager).

Krok drugi

W razie niezadowalającej odpowiedzi ze strony osób pierwszego kontaktu, złóż skargę do ich przełożonego (Principal).

Krok trzeci

Jeśli przeszedłeś naszą formalną procedurę skarg i zażaleń i Twój problem nie został rozwiązany albo nie jesteś zadowolony/a z naszej odpowiedzi, możesz wnieść skargę do profesjonalnej organizacji akredytującej naszą szkołę:

ENGLISH UK
219 St John Street
London EC1V 4LY
United Kingdom

Tel: 020 78029200
Fax: 020 78029201
Email: [email protected]

Regulamin korzystania ze strony

Ogólne

Ta strona jest własnością Aspect Education UK Ltd. (Numer firmy: 4053877. Zarejestrowana w Wielkiej Brytanii. Numer VAT: 152088224), adres siedziby: 2F, Warwick Building, Kensington Village, Avonmore Road, London, W14 8HQ, United Kingdom.

Na potrzeby tego regulaminu, zwroty w pierwszej osobie ("My" "Nasz" itd.) odnoszą się do Kaplan, działu Kaplan, Inc. Prosimy dokładnie przeczytać ten regulamin przed użyciem strony. Twoje korzystanie ze strony oznacza zgodę z warunkami przedstawionymi w tym dokumencie.

Ochrona danych

Wszystkie dane będą używane w zgodzie z naszą Polityką Prywatności, dostępną na stronie: www.kaplaninternational.com/privacy-notice.

Prawa autorskie

Wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie, prawa do baz danych i inne prawa własności intelektualnej do materiałów na tej stronie (jak i organizacja zawartości i układ strony) razem z kodem programowania, należą do nas lub naszych partnerów. Bez naszej pisemnej zgody nie możesz kopiować, modyfikować, zmieniać, publikować, rozpowszechniać, dystrybuować, sprzedawać lub wysyłać żadnego materiału na tej stronie lub kodu programowania, zarówno w części jak i w całości. Jednak, zawartość strony może być pobrana, drukowana i kopiowana dla Twojego personalnego i niekomercyjnego użytku.

Dozwolone użytkowanie

Możesz używać tej strony w zgodzie z tym regulaminem i, w każdym przypadku, w celach zgodnym z prawem i w sposób zgodny z obowiązującym prawem i regulacjami obowiązującymi w Polsce lub innym kraju, w którym korzystasz z tej strony. W szczególności, zgadzasz się, że nie będziesz: publikować, transmitować lub rozpowszechniać żadnych informacji na lub przez tę stronę, które mogą być szkodliwe, obsceniczne, oszczercze lub w inny sposób nielegalne; użytkować tej strony w sposób, który narusza prawa innych osób; dokonywać nieautoryzowanych, nieprawdziwych lub oszukańczych rezerwacji; używać programów, urządzeń lub metod, które mogą drogą elektroniczną lub fizyczną zakłócać operowanie i funkcjonowanie tej strony, w tym przesyłać pliki zawierające wirusy w jakikolwiek sposób; zmieniać wygląd lub kod programowania tej strony; dokonywać działań, które nieproporcjonalnie do celu spowalniają tę stronę lub związaną z nią infrastrukturę; korzystać bezprawnie lub starać się uzyskać nieautoryzowany dostęp w jakikolwiek sposób, do jakiejkolwiek z naszych sieci. 

W zgodzie z innymi naszymi prawami (zarówno prawnymi jak i innymi), rezerwujemy sobie prawo do: anulowania Twojej rezerwacji; lub/i odmówienia Ci dostępu do naszej strony, jeżeli uznamy, że nie przestrzegasz zasad naszego regulaminu.

Zmiany na Stronie

Możemy wprowadzać poprawki lub zmiany w informacjach, usługach, produktach i innych materiałach na tej stronie, lub zakończyć działanie tej strony w każdym momencie bez notyfikacji. Możemy także zmieniać ten regulamin w każdym momencie i te zmiany będą obowiązywały niezwłocznie w momencie publikacji zmodyfikowanego regulaminu na tej stronie. Kontynuowanie używania tej strony oznacza akceptację zmienionego regulaminu.

Linki do innych stron

Ta strona może zawierać linki do innych witryn. Nie jesteśmy odpowiedzialni za informacje, materiały, produkty lub usługi zawarte lub dostępne na tych stronach. Korzystasz z tych stron wyłącznie na swoje własne ryzyko.

Możesz zamieszczać linki do tej strony tylko za naszą pisemną zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania takiej zgody w każdym momencie, jeżeli uznamy, że użycie linku do naszej strony jest niewłaściwe lub kontrowersyjne. 

Ograniczenia odpowiedzialności

W żadnym wypadku nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne, przykładne lub wynikowe straty jakiegokolwiek rodzaju wynikające z dostępu do, lub użycia tej strony lub jakichkolwiek informacji na niej zawartych, w tym utraty zysków itp., wynikające ze złamania umowy, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności za produkt, nawet przy uprzednim poinformowaniu o możliwości poniesienia takich strat.

Nic w tym Regulaminie nie wyklucza lub ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub utratę zdrowia spowodowaną zaniedbaniem lub za świadome wprowadzenie w błąd.

Wyłączenie gwarancji

W stopniu maksymalnie dozwolonym przez prawo, zrzekamy się wszelkich domniemanych gwarancji w odniesieniu do informacji, usług i materiałów zawartych na tej stronie. Wszystkie takie informacje, usługi i materiały są dostarczane w stanie "jak jest" i "jak dostępne", bez jakiejkolwiek gwarancji.

>Indemnizacja

Użytkownik zgadza się zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi odpowiedzialnościami, stratami, roszczeniami i kosztami (w tym uzasadnionymi kosztami prawnymi) związanymi z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

Zasady i warunki rezerwacji

Ten regulamin odnosi się tylko do użytkowania strony i oddzielne warunki obowiązują przy naszych rezerwacjach online. Regulamin rezerwacji online jest dostępny powyżej.

Inne

Ten regulamin zawiera wszystkie warunki korzystania z tej strony. Żadne inne pisemne lub ustne deklaracje (w tym deklaracje zawarte w naszym katalogu lub materiałach promocyjnych) nie będą stanowić części tego Regulaminu.

Kaplan nie gwarantuje wiarygodności, stabilności i braku wirusów w plikach pobieranych z tej strony, ani dostępu do stron służących pobieraniu.

Wszystkie produkty software pobrane z tej strony lub przez link zawarty na tej stronie są pobierane, instalowane i używane wyłącznie na własne ryzyko użytkowników.

Korzystanie z naszej strony, pobieranie z niej jakichkolwiek materiałów oraz obowiązywanie niniejszego regulaminu podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Anglii i Walii. Wyrażasz zgodę na podleganie niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Zastrzegamy sobie prawo wszczęcia postępowania sądowego w kraju Twojego zamieszkania.

Na stronie terminy "partner" i "partnerzy" odnoszą się do indywidualnych umów o współpracę lub umów marketingowych, a nie do spółek i stosunków pociągających określone konsekwencje prawne lub podatkowe. Kaplan nie ponosi zatem odpowiedzialności za działania tych organizacji partnerskich.

Oświadczenie dot. współczesnego niewolnictwa

Oświadczenie dot. współczesnego niewolnictwa przedstawia standardy, dzięki którym wszyscy pracownicy są traktowani godnie i z szacunkiem, zatrudnieni z własnej nieprzymuszonej woli i otrzymują należyte wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Kaplan International przykłada dużą wagę do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej i nie toleruje w żadnym stopniu niewolnictwa ani handlu ludźmi. Z zaangażowaniem staramy się coraz skuteczniej zwalczać niewolnictwo i handel ludźmi i pilnujemy, żeby w żaden sposób nie naruszać praw człowieka. Kaplan International popiera i szanuje zasady zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz wierzy, że podmioty gospodarcze powinny dokładać wszelkich starań, aby nie przykładać ręki do naruszania praw człowieka.

Struktura organizacji

Jesteśmy dostawcą usług edukacyjnych i szkoleniowych w sektorze edukacji. Stanowimy część grupy Kaplan Inc., a naszą spółką macierzystą jest Graham Holdings Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Roczne obroty grupy przekraczają próg ustawowy.

Nasza działalność

Dzielimy się na następujące trzy główne jednostki:
Kaplan Financial oferuje kursy w wielu lokalizacjach na terenie Wielkiej Brytanii oraz prowadzi profesjonalne szkolenia z dojazdem do klienta dla wielu dużych firm brytyjskich. Oferowane programy obejmują księgowość, szkolenia zawodowe i studia II stopnia.
Kaplan International Colleges współpracuje z wiodącymi uczelniami brytyjskimi, aby zaoferować studentom z całego świata specjalnie opracowane kursy przygotowujące do studiów licencjackich lub magisterskich w Wielkiej Brytanii.
Kaplan International English oferuje szeroką gamę kursów angielskiego dla uczniów pragnących uczyć się w szkole językowej za granicą i przygotowuje uczniów do rekrutacji na studia w Wielkiej Brytanii.

Łańcuch dostaw

Nasz łańcuch dostaw obejmuje agentów rekrutujących uczniów, dostawców usług IT, podwykonawców i konsultantów ds. usług edukacyjnych oraz firmy zajmujące się zakwaterowaniem u rodzin goszczących i w akademikach lub hotelach.

Poddajemy nasz łańcuch dostaw wewnętrznej ocenie, aby oszacować stopień ryzyka i przeprowadzamy całościowy audyt łańcucha pod kątem między innymi bezpieczeństwa, handlu ludźmi, zatrudniania nieletnich i innych przepisów prawnych, aby zapewnić przestrzeganie naszej polityki dostaw.

Polityka firmy odnośnie niewolnictwa i handlu ludźmi

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz łańcuch dostaw lub jakakolwiek część firmy nie była zamieszana we współczesne niewolnictwo lub handel ludźmi. Nasza polityka odzwierciedla starania o to, by działać etycznie i uczciwie we wszystkich relacjach biznesowych oraz wdrażać skuteczne systemy i prowadzić kontrole, tak aby niewolnictwo i handel ludźmi nie mogły mieć miejsca nigdzie w naszym łańcuch dostaw.

Ostre i nieludzkie traktowanie – w tym napastowanie seksualne, wykorzystywanie seksualne, kary cielesne, niewolnictwo, psychiczne lub fizyczne wymuszanie i przemoc słowna w stosunku do pracowników – ani groźba takiego traktowania nie może mieć miejsca.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy nie byli narażeni na prześladowanie lub dyskryminację, w tym dyskryminację na tle rasowym, koloru skóry, wyznania, narodowości, płci (w tym z powodu ciąży), wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, nosicielstwa HIV, stanu cywilnego, przeszłego lub obecnego stosunku do służby wojskowej i wszelkiego innego statusu chronionego w świetle prawa i przepisów lokalnych.

Należyta staranność w zapobieganiu niewolnictwu i handlowi ludźmi

W ramach naszej inicjatywy mającej identyfikować i zmniejszać ryzyko, przestrzegamy zasad należytej staranności zawartych w oświadczeniu dot. zasad etycznych, kodeksie postępowania i dokumentacji dot. polityki zasobów ludzkich Kaplan International.

Mamy systemy, które:

 • identyfikują i oceniają potencjalne obszary ryzyka w naszym łańcuchu dostaw;
 • zmniejszają ryzyko niewolnictwa i handlu ludźmi w naszym łańcuchu dostaw poprzez przeprowadzanie kontroli tożsamości w World Check-One;
 • monitorują potencjalne obszary ryzyka w naszym łańcuchu dostaw;
 • zapewniają ochronę informatorom i odnotowują nieetyczne zachowanie.

W miarę możliwości tworzymy trwałe relacje z firmami i ludźmi będącymi częścią łańcucha dostaw w kraju i za granicą i oczekujemy, że mają oni własne odpowiednie regulacje i procedury zapobiegające niewolnictwu i handlowi ludźmi.

Przestrzeganie przez dostawców naszych wartości i zasad etycznych

Nie tolerujemy w żadnym stopniu niewolnictwa i handlu ludźmi i oczekujemy, żeby wszyscy nasi dostawcy i zleceniobiorcy również przestrzegali naszych zasad etycznych.

Mamy w firmie przedstawicieli, którzy są zaznajomieni z wymogami Ustawy o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act) oraz przepisami dotyczącymi praw człowieka, w następujących działach:

 • prawnym
 • audytowym i zgodności z przepisami
 • zasobów ludzkich

Szkolenie

Aby zapewnić dogłębne zrozumienie ryzyka współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi w naszym łańcuchu dostaw i naszej firmie, zapewniamy naszym pracownikom szkolenie. Zespół prawniczy i zespół ds. zgodności z przepisami zostały już przeszkolone, podobnie jak ścisłe kierownictwo.

Skuteczność w zwalczaniu niewolnictwa i handlu ludźmi

Aby sprawdzić, na ile skutecznie zapobiegamy niewolnictwu i handlowi ludźmi w naszej firmie i w łańcuchu dostaw, korzystamy z następujących wskaźników:

 • skuteczne zastosowanie zasad polityki selekcji kandydatów i zatrudnienia;
 • korzystanie z systemów monitorujących pracę oraz wypłaty;
 • przeprowadzanie audytów przez ludzi z zewnątrz i z wewnątrz firmy;
 • poziom komunikacji i kontaktów personalnych z następnym elementem łańcucha dostaw oraz zrozumienie przez dostawców i zastosowanie się do naszych wymagań.

Powyższe oświadczenie zostało napisane zgodnie z art. 54(1) ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. i stanowi oświadczenie dot. współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi grupy Kaplan Inc. na koniec roku podatkowego 2017.

 

Pliki cookie i inne technologie

Dokumenty wymagane przez władze stanowe Kalifornii

Szkoły Kaplan International w Kalifornii posiadają akredytację Kalifornijskiego biura ds. prywatnej edukacji ponadgimnazjalnej (California Bureau for Private Post secondary Education www.bppe.ca.gov). Poniższe dokumenty (do wglądu w języku angielskim) są dostępne za pośrednictwem stanu i/lub objęte obowiązkiem udostępniania uczniom przed rozpoczęciem kursu:

* Niniejszy Regulamin sporządzony został w języku angielskim. Powyższy tekst stanowi jego tłumaczenie, które może jeszcze nie zawierać bieżących aktualizacji i zmian wprowadzanych do wersji angielskiej: https://www.kaplaninternational.com/terms-and-conditions. W przypadku rozbieżności pomiędzy dwoma tekstami, wiążącym będzie tekst w języku angielskim.

Contents

Jak możemy pomóc?

Nasi doradcy służą pomocą przy wyborze kursu językowego, który najbardziej odpowiada Twoim celom edukacyjnym i zawodowym.

 • Zakwaterowanie
 • Informacje o wizach
 • Szczegóły dot. podróży

Skontaktuj się z naszym doradcą  lub zadzwoń po numer:

+48 (22) 307-26-46