Real English

REAL ENGLISH

การพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการทำโปรเจกต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของ CAMBRIDGE FRAMEWORK FOR LIFE COMPETENCIES

เรียนรู้เพิ่มเติม

Kaplan - Guaranteed Progress ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ

1
นำทักษะด้านไวยกรณ์และคำศัพท์ที่ได้เรียนไปใช้ในสถานการณ์นอกห้องเรียน
2
นำทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมในการทำโปรเจกต่างๆ
3
ทำโปรเจกและนำเสนองานเป็นทีมผ่านการใช้ความรู้รอบตัว, วัสดุอุปกรณ์ และโปรแกรม Software ต่างๆ
4
สร้างความั่นใจในการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตจริง
Video

โปรเจกต่างๆที่นักเรียนจะได้ทำ คิดค้นขึ้นมาผ่านการอ้างอิงจาก CAMBRIDGE FRAMEWORK FOR LIFE COMPETENCIES

การทำหนังสั้น

เลือกประเภทหนังสั้นที่ต้องการจะทำ, เขียนบท, คัดเลือกนักแสดง, ถ่ายทำและตัดต่อ โดยนักเรียนต้องทำงานเป็นทีมและใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น

การทำหนังสือพิมพ์โรงเรียน

สัมภาษณ์คุณครูหรือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ก่อนที่จะนำมาเขียนเป็นบทความบนหนังสือพิมพ์โรงเรียน

การทำหนังสือแนะนำเมือง

เรียนรู้เกี่ยวกับเมืองที่นักเรียนอยู่ และนำข้อมูลสำคัญที่นักเรียนใหม่ต้องรู้มารวมกันให้เป็นคู่มือ/หนังสือแนะนำเมือง

บันทึกรายการ Podcast

หาหัวข้อที่นักเรียนมีความสนใจร่วมกัน และเริ่มการบันทึกเสียงการพูดคุยเกี่ยวกับหัวห้อนั้นๆเป็นภาษาอังกฤษ

สร้าง Blog เกี่ยวกับอาหารจานโปรด

ค้นหาอาหารที่นักเรียนชอบ แล้วเขียนบทความต่างๆที่เกี่ยวกับประเภทอาหารนั้น

หลักการของหลักสูตร Real English

นอกจากจะช่วยนักเรียนในการพัฒนาภาษาอังกฤษแล้ว โปรเจกต่างๆ ใน Real English พัฒนาขึ้นมาโดยอ้างอิงบน The Cambridge Framework for Life Competencies ที่จะช่วยให้นักเรียนฝึกฝนทักษะในการใช้ชีวิตที่จำเป็นได้อีกด้วย

The Cambridge Framework for Life Competencies ประกอบด้วยทักษะต่างๆในชีวิตประจำวันดังนี้

  • ความคิดสร้างสรรค์
  • การคิดวิเคราะห์
  • การปรับตัวเพื่อการเรียนรู้
  • การสื่อสาร
  • การทำงานร่วมกัน
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม

นักเรียนจะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะต่างๆเหล่านี้ผ่านการทำโปรเจกร่วมกับเพื่อนคนอื่นในทีม

นักเรียนสามารถเรียน Real English หากลงเรียนในคอร์สต่อไปนี้

ติดต่อเราตอนนี้

ที่ปรึกษาพร้อมที่จะให้คำแนะนำในทุกรายละเอียด

ติดต่อที่ปรึกษาของเรา ดาวโหลดโบรชัวร์ ฟรี!